Privacy Statement

privacy statement

Onderstaand privacy statement is van toepassing op het gebruik van de website alsmede alle transacties en overeenkomsten die u met NG-BLU Networks heeft.

Verwerking van persoonsgegevens

NG-BLU Networks verwerkt persoonsgegevens in de zin van de wet (AVG) om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten, transacties en diensten die NG-BLU Networks aanbiedt.

Bij het aangaan van een overeenkomst geeft de contractant toestemming tot de verwerking van de bedrijfsgegevens door NG-BLU Networks. Deze gegevens omvatten bedrijfsnaam, adres en vestigingsplaats, alsmede overige (persoons)gegevens die bij of naar aanleiding van deze overeenkomst zijn verstrekt. NG-BLU Networks zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht(en) uit hoofde van die overeenkomst ofwel de gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking gesteld moeten worden. NG-BLU Networks zal de gegevens in haar administratie verwerken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van de betreffende dienstverlening. NG-BLU Networks zal de gegevens mede mogen verwerken met het oog op vergroting van het klantenbestand van NG-BLU Networks waaronder tevens wordt verstaan het aanbieden aan de contractant van andere diensten tenzij de contractant daartegen uitdrukkelijk bezwaren heeft geuit.

Cookies

Bij het bezoeken van de website van NG-BLU Networks worden cookies aangemaakt die uitsluitend te maken hebben met de werking en het gebruikersgemak van de website:

  • PHP sessie ID cookies
  • CMS cookies

Beveiliging van persoonsgegevens

NG-BLU Networks neemt passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal en onrechtmatige verwerking. NG-BLU Networks heeft de genomen beveiligingsmaatregelen vastgelegd in interne richtlijnen en procedures. De werkwijze van NG-BLU Networks is compliant met ISO27001:2013.

Onze medewerkers

Personen werkzaam voor NG-BLU Networks hebben strikte geheimhouding vanuit de arbeidsovereenkomst voor alle informatie die binnen NG-BLU Networks wordt verwerkt. Daarnaast zijn onze medewerkers gebonden aan onze interne gedragsregels.

Uw rechten

U kunt bij NG-BLU Networks verzoeken om rectificatie en aanvulling, bezwaar, beperking van verwerking, geautomatiseerde besluitvorming en profilering, inzage, correctie, dataportabiliteit of vergetelheid van de bij ons geregistreerde persoonsgegevens. Uw schriftelijk en gemotiveerd verzoek zullen wij binnen 4 weken behandelen.

Wijziging privacy statement en cookie beleid

NG-BLU Networks behoudt zich het recht om zonder voorafgaande kennisgeving haar privacy statement en cookie beleid te wijzigen bij het wijzigen van de bedrijfsvoering van NG-BLU Networks. Wij raden u daarom aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.